Finansmotion 1/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 1/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering

 

I föreliggande motion föreslås tillägg till budgetförslaget allmänna motivering per rubrik.

 

EKONOMISK ÖVERSIKT

Utvecklingen inom det privata näringslivet

Till avsnittet fogas ytterligare följande text under nionde stycket:

 

”Landskapsregeringen kommer under året med förslag på hur den offentliga sektorns byggande kan göras mer konjunkturanpassat så att offentligt byggande används för att utjämna konjunkturen inom byggsektorn”

 

SJÄLVSTYRELSEUTVECKLING

Till avsnittet fogas ytterligare följande text:

 

”Näringsrättens språkskydd stärks och i övrigt kvarstår näringsrätten som tidigare. Kravet på styrelseledamöter med hembygdsrätt i aktiebolags styrelser kvarstår likaså då detta är väsentligt för näringslivets lokala förankring och för att jordförvärvsskyddet skall fungera avseende aktiebolags rätt att förvärva mark. Under året förslås lagstiftning som ger studerande utanför Åland rätt att inneha hembygdrätt under studietiden samt fem år efter avslutade studier.”

 

Åland och EU

Till avsnittet fogas ytterligare följande text:

 

”Det nya s.k. reformfördraget som föreläggs för lagtingets godkännande inom kort kan inte antas om inte de s.k. inflytandefrågorna; parlamentsplats, talerätt och subsidiaritetskontrollen fått sin slutliga lösning.”

 

EKONOMISK POLITIK

Budgetprocessen

 

Till avsnittet fogas ytterligare följande text:

 

”Systemet med fastställande av en budgetram som avges som meddelande till lagtinget under vårsessionen återinförs för att tydligt fastställa de ekonomiska ramarna inför budgeteringen för att undvika att budgeten expanderar för mycket”

 

UTVECKLING AV FÖRVALTNINGEN

Personpolitik

Till avsnittet fogas ytterligare följande text:

 

”Under de kommande åren går en stor grupp av landskapets anställda i pension. Dessa avgångar bör systemstiskt nyttjas för att smidigt reformera och effektivisera förvaltningen. För att möjliggöra detta krävs framförhållning iform av en plan för hur detta skall ske. Vid varje fall av naturlig avgång såsom t.ex. pensionering bör behovet av tjänsten kritiskt granskas och möjlighet till omorganisering utredas i syfte att stävja expansionen av offentlig sektor samt möjliggöra en modernare och tidsenlig förvaltning med utrymme till reformer.

 

ENERGIPOLITIKEN

Till avsnittet fogas ytterligare följande text:

”Landskapsregeringen gör under året ansträngningar för att självstyrelsen skall få behörighet över de skatter som styr energipolitiken för att möjliggöra stimulans av en mer miljövänlig energianvändning.” 

 

UTBILDNINGS- OCH KULTURPOLITIK

Till avsnittet fogas ytterligare följande text som ersätter fjärde stycket:

 

”Reformarbetet inom gymnasialstadiet ändras så att Ålands lyceum lämnas utanför reformen som istället omfattar de yrkesutbildande skolorna. Detta så att småskaligheten i skolorna bibehålls men att gemensamma funktioner bildas där det är motiverat. Möjligheten för yrkesstuderande till fördjupade studier i kärnämnen genomförs under 2008”

 

NÄRINGSPOLITIK

Landbaserat näringsliv

Till avsnittet fogas ytterligare följande text:

”Näringspolitiken bör ta sikte på att uppmuntra tjänsteföretag i större utsträckning och på att uppmuntra uppfinnare som står för nydanande innovationer. En bättre dialog bör föras med näringslivet i syfte att klargöra rollfördelningen mellan offentligt och privat. Samhällets roll är att skapa förutsättningar och stöda näringslivet, inte att ta över privat verksamhet.”

 

TRAFIK- OCH TRANSPORTPOLITIK

Allmänt

Till avsnittet fogas ytterligare följande text som ersätter sista stycket:

”Landskapets verk och inrättningar skall inte konkurrera med privata entreprenörer. Tvärtom så skall upphandling av tjänster göras på så många ställen som möjligt för att stimulera konkurrens och nedbringa kostnaden för förvaltningen”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg