Finansmotion 1/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 1/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2009-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Solpaneler, strykning av anslaget

 

När stödformen infördes 2007 var ett av motiven utöver klimatmålen att stimulera användandet av lokala uppvärmningssystem. Mot den bakgrunden var motiveringen under momentet utformat 2007 enligt följande: ”Stöd kan ges till egnahemshus och till flerbostadshus för installation av biobränsleanläggningar och värmepumpar. Även fastigheter som bara delvis innehåller bostäder kan komma ifråga. Stöd kan också ges till kompletterande installationer t.ex. ackumulatortank, centralvärmesystem och solpaneler. Flerbostadshus som befinner sig inom distributionsområde med fjärrvärme kan ej erhålla stöd”.

 

Av någon outgrundlig anledning så föreslås stöd nu enbart utgå för installation av solpaneler. Med stigande arbetslöshet borde alla stödformer sträva till förbättrat sysselsättningsläge, i det här sammanhanget är biobränsleanläggningar då överlägsna. Men med beaktande av det försämrade budgetläget så bör alla stödformer granskas extra noggrant och vid en sådan granskning framkommer att denna stödform kan utgå, speciellt som den förslås användas enbart för installation av solpaneler.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår jag

 

att anslaget om 160 000 euro under moment 43.25.62. Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) stryks.

 

 

Mariehamn den 11 november 2009

 

 

Anders Eriksson