Finansmotion 10/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10 1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Beteckning

Ronald Boman

1999-11-11

FM1019992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagare

 

 

Ålands lagting

 

 

 


Rubrik

·       43.40.76 Uppförande av tingshus (R)


 


Landskapsstyrelsen föreslår i förslaget till budget för landskapet Åland år 2000 att 3.000.000 mark upptas för anskaffande av tomt och projektering för tingshuset.

     I enlighet med självstyrelselagen för landskapet Åland (71/91) 27 § 23 punkten hör rättskipning till rikets behörighet.

     Eftersom det inte åligger landskapet Åland att tillhandahålla utrymmen åt rikets myndigheter saknas det motiv för att uppta aktuellt anslag.

     I dagsläget torde det ur landskapets synvinkel vara viktigare att satsa skattemedel på t.ex. byggande av bostäder och satsningar på bra boende för äldre.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

     att anslaget under moment 43.40.76 sänks med 3.000.000 mark.

 

 

Mariehamn den 11 november 2000

 

Ronald Boman

 

Bert Häggblom

Olof Salmén

Gun-Mari Lindholm

Barbro Sundback