Finansmotion 10/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2006-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Vinförsäljning, ändring i motiveringen under rubriken Regional utveckling

 

Enligt budgeten är den regionalpolitiska målsättningen att alla delar av landskapet ska bevaras livskraftiga med fortsatt spridd bosättning och jämn befolkningsutveckling. En lokal butik är avgörande speciellt i skärgården för att uppnå målsättningen om en spridd bosättning. I motiveringarna under rubriken regional utveckling på sidan 178 står det: ”Landskapsregeringen föreslår att det särskilda driftsstöd för den årliga verksamheten samt investeringsstöd för sådana investeringar som behövs för detaljhandelsverksamheten i skärgården fortsätter.” Stöden är nödvändiga, men det är ingen hållbar lösning på sikt. Butikerna i skärgård och glesbygd överlever i dag tack vare driftsstödet och sommarförsäljningen till turister. Det krävs nya idéer och nya incitament för att öka butikernas attraktionskraft. En konkret sak som skulle ha rätt stor ekonomisk betydelse är möjligheten att sälja vin i butikerna. Detta skulle medföra utvidgad service till såväl turister som åländska konsumenter samtidigt som den större försäljningsvolymen i livsmedelsbutikerna både kunde förbättra förutsättningarna för glesbygdshandelns överlevnad samt att ha prissänkande effekt också på övriga livsmedel. En för åländska förhållanden utformad alkohol lagstiftning kunde skapa arbetsplatser både i produktionsledet och försäljningsledet. Ålands Framtid har i tidigare motioner uttryckt och understött önskemål från det åländska näringslivet om att initiativ borde tas för att överföra hela alkohollagstiftningen till Åland så att lagtinget kunde vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder för att möjliggöra för åländska livsmedelsbutiker att få sälja vin.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag

 

att en ny andra mening införs i motiveringen till kapitel 47.03 Näringslivets främjande, Regional utveckling, 3:e stycket sid. 178 enligt följande: Möjligheterna att sälja vin i framförallt glesbygdsbutiker i närheten till exempel gästhamnar skulle ha en positiv inverkan på butikernas ekonomiska resultat. Landskapsregeringen tar därför under året initiativ för få över alkohollagstiftningen i sin helhet till Åland

 

 

 

Mariehamn den 13 november

 

 

Anders Eriksson