Finansmotion 11/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 11/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av moment 46.60.25 Utgifter med anledning av ändring av LL om fornminnen

 

 

Lagmotionen 8/2004-2005 med lagtingsledamot Mats Perämaa som förste undertecknare uppgjordes i syfte att dels stärka skyddet av fornlämningar och dels i syfte att trygga markägares grundlagsenliga rättigheter i förhållande till samhället och myndigheter. Lagtinget har antagit lagmotionens syften i form av en ändring av landskapslagen om fornminnen. Landskapsregeringen skall då som myndighet  följa lagtingets beslut och hantera fornminnen och markägare enligt lagstiftningen.

     I motiveringarna i det nya budgetmomentet 46.60.25. med ett anslag om 50.000 euro beskrivs en process som kan uppfattas som kränkande för markägare då de eventuellt åberopar  sina rättigheter enligt LL om fornminnen och grundlagen. Motiveringarna i momentet anger bland annat att ”markägare medges rätt att av landskapet anhålla om ersättning” och även beskrivs att eventuella juridiska kostnader kan uppstå.

     Markägare som kan beröras av lagstiftningen och eventuellt har rätt till ersättning i enlighet med den beskrivs alltså redan på förhand som någon sorts ”bidragstagare” som på detta sätt skall synliggöras med ett alldeles eget budgetmoment.

     Man kan fråga sig om alla andra samhällsgrupper som eventuellt utnyttjar sina grundlagsenliga rättigheter gentemot Landskapsregeringen skall komma att få egna budgetmoment?

     På museibyrån finns personal för att handa registret om fornlämningar så arbetet med att få ett komplett register bör i första hand utföras av redan anställd personal.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

                      att anslaget under momentet 46.60.25 utgår.

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Mats Perämaa

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Katrin Sjögren