Finansmotion 1/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 1/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2011-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Europeiska Unionen – Regionala utvecklingsfonden, höjning av anslag

 

För åren 2007 till 2013 har lagtinget upptagit sammanlagt 6.251.104 av vilket belopp hälften är nationella medel och hälften är EU:s strukturmedel för det operativa programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden. På oklara grunder föreslås nu att endast 10.000 euro upptas för år 2011. Programmet omfattar hela Åland och målgruppen är företag, föreningar och offentliga aktörer. Medlen kan sökas för en rad olika ändamål. Föreningar som bedriver verksamhet som bidrar till sysselsättningen och utbudet av evenemang inom besöksnäringen är i stort behov av tilläggsfinansiering för att utveckla sin verksamhet och säkra en hållbar utveckling. Vi anser att det inte finns grund för att skära ned detta anslag utan istället bör man utveckla programmet att inkludera också tredje sektor. De tre återstående åren av programtiden bör resterande strukturmedel på 946.552 euro fördelas jämnt 317.184  euro per år.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 37.05.47 EU:s finansieringsandel – regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF höjs med 312.000 euro,

 

att anslaget under moment 47.05.42 Landskapets finansieringsandel- regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF höjs med 312.000 euro samt

 

att anslaget under moment 47.05.47 EU:s finansieringsandel- regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF höjs med 312.000 euro.

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback        

Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen