Finansmotion 14/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 14/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 48.20, Sjötrafiken

 

 

Det såkallade Bärö-projektet som är en del av gällande trafikplan innebär en sänkning av driftskostnaderna för skärgårdstrafiken genom att den frigående lokalfärjan byts till en vajerfärja vars driftskostnader är betydligt
lägre, samt genom att Alfågelns driftsdygn kan reduceras med minst en timme/dygn.

     Förprojekteringen visar att projektet är ekonomiskt försvarbart så att de inbesparade driftskostnaderna på sikt täcker investeringskostnaderna med långsiktiga inbesparingar som följd.

     Lokaltrafiken mellan Enklinge och Kumlinge byar förbättras radikalt. Färjpasset för Alfågeln mellan Hummelvik (Vårdö) och Lilla Hummelholm (Torsholma) förkortas tidsmässigt 15-20 minuter vilket gynnar resenärer till och från Brändö.

     Finansutskottet har genom ett betänkande nr 6/2005-2006 kommenterat landskapsregeringens meddelande om kortrutt och lagtinget har omfattat betänkandet. Finansutskottet skriver bland annat i betänkandet: ”Utskottet föreslår att landskapsregeringen går vidare med att utreda och projektera ett nytt färjfäste på Bärö, som kan angöras både av en linfärja och en större färja av samma typ som Alfågeln. Eventuellt kan projektet genomföras etappvis för att sprida investeringskostnaderna över flera år. Enligt utskottet kommer de minskade driftsutgifterna på sikt att balansera investeringskostnaden.”

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg infogas i kapitelmotiveringen under moment 48.20: "Landskapsregeringen skall gå vidare med att utreda och projektera ett nytt färjfäste på Bärö."

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Mats Perämaa

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Katrin Sjögren