Finansmotion 15/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 15/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2001-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till moment 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården

 

 

I samband med lagtingets behandling av tilläggsbudgeten för år 2001 föreslogs en ändring i villkoren för understöd för investeringar i uppvärmningssytem som främjar miljövården. I debatten framhölls från ansvariga ledamoten att man skulle se över regelverket så att stödmottagarna skulle inkludera också familjer som bor i radhus. Den miljömässiga vinsten är uppenbar. Dessutom torde det inte vara förenligt med grundläggande demokratiska principer att medborgarna ges olika rättigheter och förmåner i detta avseende beroende på om de bor i enfamiljs-, tvåfamiljs- eller flerfamiljshus.

     I föreliggande budgetförslag har inga ändringar i villkoren gjorts i detta avseende. Vi finner det minst sagt förvånande att landskapsstyrelsen inte lyckats justera dessa stödvillkor så att  familjer i radhus ges samma förutsättningar för att installera miljövänliga uppvärmningssystem.

     Vi föreslår därför att följande tillägg till budgetmotiveringarna införs på sid 92 i budgeten. I övrigt beviljas stödet enligt av landskapsstyrelsen fastställda villkor dock så att familjer som bor i radhus också skall ha rätt till stöd på samma villkor som ägare till en- och tvåfamiljshus.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att lagtinget inför följande tillägg till tredje styckets sista mening i motiveringarna till anslaget 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården.

 

 

Mariehamn den 15 november 2001

 

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Anne-Helena Sjöblom