Finansmotion 16/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 16/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av Allmän motivering,

Självstyrelseutveckling

 

Föreslås att de allmänna motiveringarna skall erhålla följande  utformning under kapitlet Självstyrelseutveckling.

 

Åland och EU

Landskapsregeringen har under det senaste året arbetat för att förbättra landskapets möjligheter att utöva inflytande i Finlands hantering av EU-ärenden. Statsrådet har för avsikt att anta ett principbeslut om landskapets medverkan och inflytande i EU-ärenden. Landskapsregeringen finner det positivt att behovet av förbättringar för Ålands deltagande i det praktiska EU-arbetet och rätten till svaromål/talerätt inför EG-domstolen lyfts fram på statsrådsnivå. Samtidigt konstaterar landskapsregeringen att principbeslutet förutsätter omfattande ändringar i självstyrelselagen för att få avsedd effekt och bli långsiktigt säkerställda. Dessa ändringar berör, förutom rätten till eget försvar inför EG-domstolen, lagtingets medverkan i subsidiaritetskontrollen, garanterad rätt att göra rösten hörd i EU:s beslutsfattande ända upp till ministerrådsnivå samt en egen åländsk plats i Europaparlamentet. Landskapsregeringen kommer i sina överläggningar med Finlands regering att fortsätta betona att Ålands lagting enhälligt uppställt samtliga nämnda inflytandefrågor som ett villkor för ett bifall till det s.k. Lissabon-fördraget.

     Årliga möten kommer att hållas med landets regering där för landskapet viktiga EU-frågor kommer att lyftas upp. Landskapsregeringen arbetar för tydligare prioriteringar av arbetsinsatserna samt förbättrad struktur i det praktiska arbetet med EU-ärenden samt för att förbättra kontakterna till och medverkan i de beredande arbetsgrupperna både inom Finland och inom EU:s ministerrådsarbete. När det gäller den åländska medverkan  inom de 32 beredningssektionerna i Helsingfors, kommer landskapsregeringen att i sina kontakter med berörda ministerier att betona Justitieombudsmannens beslut av den 27 juni 2008  gällande självstyrelselagens § 38 och vikten av mötes- och andra handlingar på svenska i den fortlöpande EU-hanteringen.

     Landskapsregeringen kommer även att uppmana utrikesministeriet att tillse att den åländska flaggan hädanefter skall hissas utanför Finlands EU-representation i Bryssel.

 

Nordiska rådet

(Lika som i budgetförslaget)

 

Svenska språket

Landskapsregeringen bevakar landskapets enspråkiga ställning. Ett språkråd har tillsatts och resurser har avdelats så att en tjänsteman under 40 procent av sin arbetstid bistår språkrådet i deras arbete. Enligt språkrådets reglemente ska rådet i första hand följa utvecklingen och svara för en kontinuerlig information om Ålands enspråkiga status. Rådet ska behandla strukturella språkproblem med utgångspunkt i språkstadgandena i framförallt självstyrelselagen och hantera landskapsregeringens beslut i språkfrågor samt övervaka att den lagstiftning som berör Ålands språkliga status följs.

Parallellt med språkrådets arbete skall landskapsregeringen  under inledningen av år 2009 utarbeta ett strategidokument med åtgärder för att motverka de språkliga problem som framkommer i de språkpolitiska rapporter (2008:1 och 2008:8) som ÅSUB  presenterat under år 2008. Strategidokument kommer att utgöra ett underlag för ett språkpolitiskt meddelande till lagtinget.

 

Ny självstyrelselag (ny underrubrik)

Landskapsregeringen konstaterar att självstyrelsens ekonomiska system är i behov av en översyn och förnyelse. Erfarenheterna av det nuvarande systemet har varit positiva på många sätt och vis men systemet har sina begränsningar och bör därför förändras så att större hänsyn kan tas till landskapets särskilda förhållanden och näringsstruktur.

     Vid sidan av förnyelsen av det ekonomiska systemet finns det ett behov av att förtydliga och precisera självstyrelselagen i fråga om landskapets roll vid ikraftträdandet av internationella fördrag och hembygdsrättens koppling till finskt medborgarskap.

     Önskvärt är att självstyrelselagen får formen av en ramlag av den typ som skapats för att reglera förhållandena mellan Färöarna och Danmark (hjemmestyrelseloven). Ramlagsmodellen garanterar en smidigare autonomiutveckling. I och med den allt snabbare samhällsutvecklingen och kraven på att successivt anpassa självstyrelsen till de förändrade förutsättningarna, behövs en ramlag som ger lagtinget rätten att ensidigt överta nya behörighetsområden när behov därav uppstår. Landskapsregeringen avser därför att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda ett nytt ekonomiskt system för landskapet och en  ramlag som grund för de statsrättsliga relationerna mellan Åland och Finland.

 

Åländsk konstitution

I enlighet med landskapsregeringens handlingsprogram kommer landskapsregeringen att igångsätta arbetet med att utarbeta en konstitution för landskapet Åland. Syftet med konstitutionen är att samla de spridda konstitutionella föreskrifterna i självstyrelsesystemet i en enhetlig och sammanhållen landskapslag av grundlagsnatur. Reformen ska ta hänsyn till utvecklingen av självstyrelsesystemet i EU och bringa det grundläggande regelverket i nivå med tidens krav. Arbetet med konstitutionen sker parallellt med förnyelsen av det ekonomiska systemet och självstyrelselagen som ramlag i och med att konstitutionens status som grundlag först förutsätter en särskild reglering i självstyrelselagen för landskapet Åland.

 

 

(I övrigt enligt budgetförslaget).

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Harry Jansson

 

 

Barbro Sundback

 

 

Roger Jansson

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Johan Ehn

 

 

Anders Eriksson

Danne Sundman

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

Fredrik Karlström

 

Mika Nordberg