Finansmotion 16/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 16/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2001-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till moment 43.25.83 Bostadslån

 

 

Bristen på hyresbostäder är akut. Närmare 300 personer söker hyresbostad. Företagens rekrytering av arbetskraft försvåras pga bristen på hyresbostäder. En bostad skall inte bara utgöra ett tak över huvudet utan bostaden skall vara ett hem där man kan känna sig trygg och där man trivs.

     Den nyliberala ekonomiska politiken gjorde att alltför få hyresbostäder byggdes under 1990-talet. Marknaden skulle enligt de borgerliga partierna eliminera bostadsbristen och bostadsproduktionen skulle bli effektiv om de privata företagen tog över all bostadsproduktion. Idag ser vi resultatet av denna bostadspolitik. Avsaknaden av en sociala hänsyn och ekonomisk realism visar att en ändring måste får till stånd. Socialdemokraterna välkomnar landskapsstyrelsens förslag om enhetslån men konstaterar att detta förslag inte är tillräckligt för att få fart på hyreshusproduktionen. En förmånligare finansiering måste skapas. Ett förmånligare system kräver likaså att stödtagarna begränsas till kommuner och icke vinstdrivande samfund för att förhindra spekulation med skattemedel som skall trygga beståndet av hyresbostäder. Dessutom fordras att stödtagarna förbinder sig att inte omvandla hyresbostäderna till ägobostäder under lånetidens gång.

     Socialdemokraterna utgår i sitt förslag från landskapsstyrelsens uppfattning om stödvillkoren för s.k. samhällsekonomiska projekt. För sådana projekt kan stödtagaren erhålla 50-40 procent av kostnaderna i bidrag samt lån upp till 45 procent (max bidrag+lån, 90 procent)

 

Lsk:s förslag
Enhetslån

Samhällsekonomiskt projekt 80% bidrag/10 % enhetslån          

Samhällsekonomiskt projekt50% bidrag/40 % enhetslån

Dalnäs (42 lgh)
Hyra  55,87  mk/kvm

Dalnäs (42 lgh)
Hyra  24,00 mk/kvm

Dalnäs (42 lgh)
Hyra  30,85 mk/kvm

Örtvägen 30 (29 lgh)
Hyra 59,00 mk/kvm

Örtvägen 30 (29 lgh)
Hyra 25 mk/kvm

Örtvägen 30 (29 lgh)
Hyra  38 mk/kvm

 

I sammanställningen utgår vi från en ränta på enhetslånet på 1,5 procent och en lånetid på 35 år. Av tablån framgår med stor tydlighet vilka enorma effekter bidrag på 50 till 30 procent får.

     Byggandet av hyreshus skulle ha med tanke på hyran. En sådan finansiering skulle givetvis påverka hushållens disponibla inkomster positivt och minska behovet av både bostadsbidrag och utkomststöd. Ett välplanerat och starkt subventionerat hyreshusbyggande skulle med andra ord öka välfärden och tryggheten för många grupper som har en svag ekonomi alldeles särskilt för pensionärer, ensamföräldrar, ungdomar och lågavlönade

     Vi föreslår att man inför ett system med 50 procent bidrag , 40 procent enhetslån och 10 procent egen insats för byggande av hyreshus. Stödtagarna skall vara kommuner och icke vinstdrivande samfund som förbinder sig att trygga hyresboendet åtminstone under lånetiden.

     Samma regelverk föreslår vi för installation av hissar i befintliga våningshus. Detta regelverk gäller under en tid av fyra år och kan sedan förlängas ifall bristen på hyresbostäder vid den tidpunkten fortfarande kräver särskilda lösningar.

 

 

Med hänvisning till det anförda förslår vi

 

att lagtinget beslutar att lagtinget beslutar att under moment 43.25.83 Bostadslån inför ett nytt avsnitt med följande lydelse: Kommuner och andra icke vinstdrivande samfund kan erhålla 50 procent i bidrag och 40 procent i enhetslån för byggande av hyreshus som inte kan omvandlas till ägobostäder under lånetiden och utan tillstånd av landskapsstyrelsen".

 

 

Mariehamn den 15 november 2001

 

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Anne-Helena Sjöblom