Finansmotion 17/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 17/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen

 

Inom fiskerinäringen råder idag en klar konsensus, nämligen att sälarna är det klart största enskilda hotet mot utnyttjandet av den fiskeriresurs som de stora produktiva åländska vattenområdena ställer till förfogande.

Landskapsregeringen tillsatte i mars 2005 en arbetsgrupp som skulle ta fram ett åtgärdsprogram för att förebygga och minska skadorna på fiskerinäringen förorsakade av säl. Arbetsgruppen fokuserade enligt rapporten på målsättningen att skapa sådana verksamhetsförutsättningar för fiskerinäringen att denna kan fungera på ett lönsamt sätt inom ramen för den jakt- och skyddslagstiftning som idag gäller för säl inom ramen för EU:s fiskeripolitik. Landskapsregeringen tillsatte också 2006 en arbetsgrupp för att utarbeta en åländsk förvaltningsplan för gråsäl, som avslutade sitt arbete under 2007. Dessa båda grupper bedömde att sälen och de skador denna förorsakar är det största enskilda hotet mot det åländska fisket och avsaknaden av ett åländskt stödsystem innebär snedvriden konkurrens med främst Sverige som betalar ut stora ersättningssummor till yrkesfisket för de direkta skadorna på fångst och redskap. Inför 2008 har det finska jord- och skogsbruksministeriet meddelat att de kommer lansera ett åtgärdsprogram för sälskadorna i Finland och har föreslagit ett stödprogram och ett anslag om 13 miljoner euro som gradvis fasas ut under 8 år. Nu står de åländska fiskarna i den paradoxala situationen att kollegorna i Sverige får ersättning för sina sälskador, kollegorna i Finland kommer att få en viss kompensation för sina skador, men Åland, som har över 65 % av östersjöns gråsälsbestånd på sitt område, lämnar sina fiskare helt utan. Dessutom har även EU-kommissionen konstaterat att Sverige och Finland får betala ut dessa sälskadeersättningar inom ramen för deras respektive strukturprogram för fiskerisektorn, med 50 % gemenskapsfinansiering.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att till motiveringen under kapitel 47.24 tillfogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen avser att under 2008 implementera ett system för ersättning av sälskador inom ramen för det åländska strukturprogrammet för fiskerinäringen.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

Mika Nordberg