Finansmotion 17/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 17/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av Allmän motivering,  Självstyrelseutveckling, Skattefrågor

 

 

För en betydande del av det landbaserade åländska näringslivet upplevs byråkratin kopplad till den s.k. skattegränsen som kostsam och så pass betungande att det både hotar enskilda företags fortsatta verksamhet på Åland och i vissa fall påverkar företagens existerande affärskontakter synnerligen negativt.

     Enligt budgetförslaget för år 2009 avser landskapsregeringen att förbli fortsatt passiv då det gäller egna direkta åtgärder för att åstadkomma förenklingar i handeln över skattegränsen. Landskapsregeringen skriver nämligen i budgetförslaget att man avser att delta i arbetet med att åstadkomma en smidig handel mellan Åland och övriga EU enbart via EU:s nya tullkodex.

     Enligt undertecknades mening finns det all anledning för lagtinget att påtala landskapsregeringens ansvar för att arbetet med förenklingar breddas. Den av Ålands Köpmannaförening r.f. i maj 2006 presenterade utredningen om Förenklad handel mellan Åland och Sverige anger flera konkreta exempel på åtgärder som fortfarande inte aktualiserats från åländsk sida.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att den allmänna motiveringen, kapitlet Självstyelseutveckling, avsnittet ”Skattefrågor” kompletteras med ett nytt stycke enligt följande: ”Utöver arbetet på EU-nivå kommer landskapsregeringen att med berörda myndigheter i Sverige och Finland uppta överläggningar om förenklingar i skattegränshanteringen i enlighet med gällande gemenskapsrätt.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Harry Jansson

 

 

Anders Eriksson