Finansmotion 18/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 18/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 48.20, Sjötrafiken

 

 

Tunnel till Föglö är ett avgörande steg i utvecklandet av kortrutt i skärgårdstrafiken. Kortrutt är en strukturell förändring i trafiksystemet som både kan förbättra trafiken och turtätheten samtidigt som driftskostnaderna kan reduceras.

     Finansutskottet har behandlat landskapsregeringens meddelande om kortrutt och skriver i sitt betänkande nr 6/2005-2006 bland annat följande:

      ”Utskottet har erfarit att det troligtvis kommer att vara möjligt att ansöka om EU-stöd för tunnelundersökningarna under den kommande programperioden som inleds den 1 januari 2007. Enligt de förslag som gäller kommande mål 2 program om regional konkurrenskraft och sysselsättning så kan de offentliga utgifterna för de förberedande undersökningarna finansieras till 50 procent. Förordningarna är dock inte slutgiltigt fastslagna ännu. För projekt som därefter godkänns kan stöd utgå retroaktivt för kostnader som uppkommer efter den 1 januari 2007. Utskottet föreslår därför att landskapsregeringen vidtar de förberedelser i tunnelprojektet som är nödvändiga för att upphandlingen av de geologiska undersökningarna kan genomföras under hösten 2006. Utskottet vill samtidigt understryka att landskapsregeringen bör genomföra de undersökningar som är nödvändiga för att få fram ett tillräckligt beslutsunderlag oavsett om EU-stöd kan erhållas för projektet.”

    

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att följande tillägg införs i kapitelmotiveringen under kapitel 48.20: "Landskapsregeringen skall upphandla en geologisk undersökning av berggrunden för tunnel till Föglö i enlighet med finansutskottets betänkande nr 6/2005-2006."

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Mats Perämaa

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Katrin Sjögren