Finansmotion 19/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 19/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Eriksson

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om komplettering av motiveringen till kapitlet 45.15 Av kommunerna anordnade sociala tjänster

 

 

Kommunernas utgifter för socialvården har under de senaste åren stigit rätt kraftigt med beaktande av kommunernas skyldigheter att tillhandahålla och bekosta sociala tjänster enligt landskapslagen om tillämpning av lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda (ÅFS 48/78) och socialvårdslagen (FFS 710/82).

     Omsorgstagarnas behov av service och tjänster varierar i hög grad och därför blir kostnaderna för den individanpassade servicen ekonomiskt tung för en del kommuner i synnerhet som servicetagarna ingalunda fördelar sig jämt mellan kommunerna utan stora variationer förekommer.

     Landskapsstyrelsens förslag till basbelopp per kommuninnevånare som grund för landskapsandelarna tar inte hänsyn till kommunernas ansvar för specialomsorgen. Den summa som föreslås för åldersgruppen 7-64 år om 1.362 mark är försvinnande liten för de kostnader som uppstår enligt ovannämnda lagstiftning. Till saken hör ytterligare att nästan alla omsorgstagare ligger just i åldersgruppen 7-64 år.

     Landskapsstyrelsen och kommunförbundet har kommit överens om att göra en bedömning av om landskapsandelarna och dess uträkningssätt på ett riktigt sätt avspeglar kostnadsstrukturen.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att till kapitelmotiveringen till kapitel 45.15 efter stycket om landskapsandelar till kommunerna för sociala driftskostnader fogas ett nytt stycke av följande lydelse:

 

Vid en genomgång av de olika åldersgruppernas andel av kommunernas sociala kostnader kommer landskapsstyrelsen att beakta de förhöjda kostnader som ordnande av specialomsorgen förorsakar kommunerna. Om förändringarna bedöms kräva ändringar i lagstiftningen kommer landskapsstyrelsen att till lagtinget överlämna förslag därom.

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Sune Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Sune Mattsson

Viveka Eriksson

 

 

Lotta Wickström-Johansson

Hasse Svensson

 

 

Leo Sjöstrand

 

 

Ritva Sarin Grufberg