Finansmotion 19/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 19/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av kapitelmotivering under kapitel 47.19 Mark- och vattenplanering

 

 

En av de bästa åtgärderna för att stärka det traditionella åländska lantbruket är att uppnå större och därmed rationellare åkerfigurer. Detta kan uppnås genom t.ex. rörläggningar. I Finland erhåller jordbrukarna upp till 50 % i investeringsstöd för dylika åtgärder. Motsvarande stöd finns inte på Åland.

     Under kapitelmotiveringen för 47.19 står att jordbruksbyråns vattenenhet på sikt skall vara självfinansierad, vilket betyder att lantbrukarna framöver skall betala hela kostnaden för de tjänster vattenenheten erbjuder. Konsekvenserna av denna kostnadsökning för lantbrukarna, samt avsaknaden av det stödsystem finska lantbrukare erbjuds, blir att nödvändiga investeringar för att stärka det åländska lantbruket blir ogjorda.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att kapitelmotiveringen under 47.19 ändras så att sista meningen utgår och ersätts med ”Målsättningen är att verksamheten på sikt skall vara självfinansierad, utom till de delar som handlar om traditionell torrläggnings- och dräneringsrådgivning till lantbrukarna”.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund