Finansmotion 19/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 19/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.27.40 Understöd för befrämjande för förnybar energi med 1.500.000 euro samt om komplettering av motiveringen till momentet

 

 

En av de största källorna till övergödning av Östersjön är energiproduktion i olika former. För Ålands del är det därför av största vikt att vara föregångare vad gäller förnyelsebar energiproduktion. I det avseendet är satsningar på mer förnyelsebar elproduktion viktigt. Andelen vindkraft är i dagsläget c:a 6% av elbehovet. Alla förutsättningar finns för att öka denna andel avsevärt.

     Tillgång till s.k. grön el blir allt viktigare p.g.a. efterfrågan från både privata konsumenter och näringslivet. Företag som håller hög miljöprofil behöver ha tillgång till lokalt producerad miljövänlig energi. Vindkraftens produktionskostnader bestäms i huvudsak av investeringens storlek och är sålunda stabil efter den installeras. En hög andel vindkraft innebär sålunda en trygg och långsiktig prisbild till den delen. Lokal el produktion betyder också att stora ekonomiska resurser kvarblir i landskapet istället för att föras utomlands. Vindkraften kan också fungera som komplement till reservkraften vid längre avbrott och kan då ersätta avsevärt dyrare alternativ. Vindkraftens redundans påverkas givetvis av vinden men det finns trender i elförbrukningen som delvis följer vindstyrkan. 

     De två åländska vindkraftaktörerna Ålands vindkraft AB och Ålands vindenergiandelslag ALG planerar sedan en tid tillbaks tillsammans med Ålands teknologicentrum och statens tekniska provningsanstalt (VTT) och ABB Transmit i Vasa samt den tyska vindkrafttillverkaren Enercon ett projekt bestående av totalt sju vindkraftverk som skulle placeras i arkipelagen kring Nyhamn, det s.k. Nyhamnsprojektet. Förverkligandet av projektet kommer att öka andelen vindkraft till c:a 23%. Dessutom utprovas nya tekniska lösningar för s.k. semioffshore-vindkraft som bl.a. innebär minimal påverkan på etableringsorten.  Detta gör att EU har visat intresse för att stöda projektet med 3 miljoner EUR vilket måste anses som en ansenlig insats som inte får gå Åland ur händerna.

     Den totala anskaffingskostnaden beräknas till 15 MEUR varav 4,4 MEUR behövs i stöd från landskapet. Anslaget kan delas jämnt mellan projekt åren så att 1,5 MEUR upptas i budget 2002, 1,5 MEUR i budget 2003 och 1,4 MEUR i budget 2004. Landskapsstyrelsen bör ges fullmakt att ge landskapsgaranti för detta så att projektet kan igångsättas.

 

Med hänvisning till ovanstånde föreslår vi

 

1. att anslaget under moment 43.27.40 ökas med 1.500.000 EUR till 1.700.00 EUR

2. att motiveringen under moment 43.27.40 tillfogas ett tillägg enligt följande: ”Landskapsstyrelsen stöder förverkligandet av det s.k. Nyhamnsprojektet. Projektet som innebär uppförande av sju vindkraftverk med en totaleffekt om 12,6 MW ökar andelen vindkraft till c:a 23% av elbehovet på Åland. Projektet stöds med 3.000.000 EUR av EU. Den totala anskaffningskostnaden beräknas till 15 MEUR varav 4,4 MEUR behövs i stöd från landskapet. Anslaget kan delas jämnt mellan projekt åren så att 1,5 MEUR upptas i budget 2002, 1,5 MEUR i budget 2003 och 1,4 MEUR i budget 2004. Landskapsstyrelsen kan ge landskapsgarantier för detta och/eller återkomma till lagtinget i tilläggsbudget så att projektet kan igångsättas enligt planerat för att erhålla nämnda EU-stöd.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Bert Häggblom

 

 

 

Olof Salmén