Finansmotion 2/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 2/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin

 

 

Ett nytt museimagasin bör byggas och medel finns upptaget för detta ändamål i 2006 års budget. Ur de allmänna motiveringarna framgår att landskapsregeringen uttömt alla möjligheter att nyttja redan existerande byggnader och att inget fullgott alternativ finns. Under 2005 har museibyrån annonserat efter eventuella lagerlokaler i privat ägo. I annonsen uppgavs behovet gälla en hallbyggnad på 2000 m², senare har muntliga uppgifter getts om att för ändamålet krävs 1000 m².

     Eftersom landskapsregeringen strävar efter att minska sitt fastighetsinnehav bör landskapsregeringen först efterhöra om det finns intresse av att bygga magasinet i privat regi och därmed förbinda sig att ingå ett långsiktigt hyresavtal med museibyrån.

 

Med anledning av det ovan anförda förslår vi

 

att anslaget på 800 000 euro under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin utgår.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson