Finansmotion 2/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 2/2006-2007

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen i moment 44.05.32
Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna

 

 

Landskapets goda ekonomi bör användas för att balansera upp samhällsekonomin, motverka orättvisor och till att ta itu med nuvarande och kommande stora samhällsproblem på sikt.

     Kommunerna som ålagts att sköta grundläggande samhällsservice till invånarna kämpar med en instabil ekonomisk utveckling, utgifterna har stadigt ökat och inkomstsidan är osäker. Samhällsekonomin bör balanseras både på landskaps- och kommunal nivå.

 

De kommunala inkomsterna utgörs främst av skatteinkomster och överföringar från landskapet. Skatteinkomsterna urholkas genom att en stor del av kapitalskatten, som är betydande, går kommunen förbi. När det gäller överföringarna finns en viss eftersläpning då det gäller landskapsandelarna, den verklighet som kommunerna står inför i form av ökade serviceåtaganden följs inte upp av justeringar i landskapsandelarna.

 

Eftersom kapitalskatten tillfaller landskapet via klumpsumman och eftersom kapitalskatten är en del av den kommunala skattebasen borde hela kapitalskatten fördelas till kommunerna där de intjänats. De ekonomiska överföringarna bör renodlas så att de kommunala skatterna via lagstiftning återförs till kommunerna. Vidare bör landskapsandelarna ses över och anpassas till den grad av service som kommunerna i enlighet med lagstiftningen handhar.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringarna till moment 44.05.32 införs skrivningen "Landskapsregeringen återkommer i första tilläggsbudget och i lagframställning med förslag om att hela kapitalskatten överförs till kommunerna".

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

Katrin Sjögren