Finansmotion 2/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 2/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2009-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Överlåtelse av fastigheter, ökning av inkomstanslaget

 

Detta förslag syftar till att påskynda en renodling av landskapets ägande och verksamheter så att landskapet i snabbare takt ser över sitt behov av ägande i alla sammanhang och  koncentrerar sig på den primära verksamheten som är till för  ålänningarnas behov av fundamental service och tjänster.

 

För att reducera landskapets stora fastighetsbestånd och minska kostnaderna för skötsel och underhåll för dessa, samt för att kapitalisera tillgångar som kan användas på ett mera ändamålsenligt sätt till större nytta för samhället så bör landskapsregeringen under året efter en noggrann genomgång avyttra delar av eller som helhet följande fastigheter genom försäljning:  Grelsby kungsgård, Haga kungsgård, det som återstår av Persberg i Godby, de marker som blivit kvar när Berg, och Västergårds i Tosarby sålts. Samt delar av Bomarsund och Kastelholm kungsgårdar. Vid genomgången måste de kulturhistoriska aspekterna på ifrågavarande områden beaktas.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag

 

att första stycket under moment 33.40.88. Överlåtelse av  fastigheter kompletteras med en ny 3:e punkt med följande lydelse:

- Grelsby kungsgård, Haga kungsgård, det som återstår av Persberg i Godby, de marker som blivit kvar när Berg, och Västergårds i Tosarby sålts samt delar av Bomarsund och Kastelholm kungsgårdar samt

 

att inkomstanslaget under moment 33.40.80 Överlåtelse av fastigheter höjs med 1.000.000 euro.

 

 

Mariehamn den 11 november 2009

 

 

Anders Eriksson