Finansmotion 2/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 2/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minst samma sociala förmåner som i riket, ändring av allmänna motiveringen

 

 

I självstyrelselagens 44 § 2 mom sägs: När budgeten fastställs skall lagtinget sträva efter att de sociala förmånerna för landskapets befolkning är minst desamma som i riket. Detta borde var det övergripande målet för landskapets socialpolitik när lagtinget lagstiftar om sociala förmåner och när budgetmedel upptas för detta ändamål. Sedan nu gällande självstyrelselag trädde i kraft 1993 har lagtinget försummat självstyrelselagens 44 § vilket märks i sämre sociala förmåner inom vissa av socialpolitikens områden på Åland. 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att texten i det första stycket under rubriken SOCIALVÅRD i de allmänna motiveringarna (s. 15) får följande lydelse: "Landskapsregeringens mål för socialpolitiken är att den åländska befolkningens sociala förmåner ska vara minst desamma som i riket och att socialpolitiken på ett hållbart sätt tryggar den grundläggande välfärden samt verkar för social rättvisa så att alla har tillgång till likvärdig och trygg socialvård."

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback                      

 

 

Carina Aaltonen 

 

 

Camilla Gunell