Finansmotion 20/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 20/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av de allmänna motiveringarna, Trafik- och transportpolitik

 

I de allmänna motiveringarna under rubriken trafik- och transportpolitik står: ”Trafikavdelningens organisation utvecklas med en effektivare verksamhet som mål genom att tydliggöra skillnader mellan beställar- och utförarfunktioner. Detta förutsätter och medför att klara beställningar av trafik måste göras samt att fastställande av trafikbehovet och budgeteringen måste anpassas till varandra tidsmässigt. Förändringarna medför att beställarsidans personalresurser behöver förstärkas vilket föreslås ske genom överföring från utförarsidan. De under året aktuella förändringarna beräknas kunna genomföras utan uppsägning av personal. I den händelse personalomsättningen blir så omfattande att nyanställningar blir aktuella är avsikten att om möjligt förverkliga dessa i skärgården.”

     Det landskapsregeringen säger  inledningsvis är att trafikavdelningens verksamhet skall göras effektivare, men avslutar med att det kan leda till nyanställningar. Den målsättning om effektivisering och förhoppningsvis rationalisering som landskapsregeringen säger sig ha verkar synnerligen ogenomtänkt. Leken med beställar- och utförarfunktioner, leder till att anställda flyttas från den ena sidan till den andra för att beställa av varandra. För att uppnå en verklig rationaliseringsvinst måste utföraruppdraget i stor utsträckning privatiseras. All personal på avdelningen kan inte heller bli kvar som någon sorts beställare.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att fjärde stycket under rubriken Trafik- och transportpolitik i de allmänna motiveringarna ersätts med följande: ”Trafikavdelningens organisation utvecklas med en effektivare verksamhet som mål. De olika rollerna beställar- och utförarfunktionerna renodlas under året. Under året utreds noggrant vilka av utförarfunktionens arbetsuppgifter som kan privatiseras. Samtidigt utreds vilka personalresurser som behövs på de båda enheterna.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund