Finansmotion 20/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 20/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen till kapitel 43.25

Främjande av bostadsproduktion

 

Sedan 90-talet har larmen om mögelskadade daghem, skolor och privata hem avlöst varandra. Samhällets kostnader för att renovera de skadade
offentliga byggnaderna är stora. De kostnader som enskilda hushåll har fått betala är svåra att uppskatta, men de är inte obetydliga för dem som är drabbade. Man måste beakta både de ekonomiska, men även de mänskliga och hälsomässiga svårigheterna, som blir en följd av skadan.

     De offentliga byggnader som drabbas renoveras med skattemedel men de privata hushållen hamnar i större bekymmer ekonomiskt och oftast av orsaker de inte har kunnat påverka på något sätt.

     I riket har Andningsförbundet Heli tillsammans med Asumisterveys-liitto, penningautomatförening RAY samt ett par järnhandelkedjor startat ett pilotprojekt med avsikt att hjälpa familjer ur den så kallade ”Mögelfällan”. De ger hjälp för att sanera, men hjälper även de drabbade med ansökningar för att få ekonomisk stöd från Statens Bostadsfond.

     I budgeten för år 2007 finns under moment 43.25.61 upptaget 60.000€ för understöd för bostadsreparationer. En del av anslaget är avsett för avlägsnandet av hälsorisker i privatpersoners ägobostäder, men man kan utan tvivel säga att dessa medel inte räcker till problematiken ”sjuka hus”. Ett
alternativ är att man i landskapet grundar en fond där de drabbade kan söka medel för att komma ur mögelfällan.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringen till kapitel 43.25 Främjande av bostadsproduktion införs följande text efter tredje stycket:

"Landskapsregeringen kommer under budgetåret att granska möjligheten att grunda en fond för att ekonomiskt underlätta för husägare som drabbats av ”sjukahus-problematiken”.

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren