Finansmotion 21/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 21/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av den allmänna motiveringen.

Införande av ett nytt stycke under avsnittet ”Självstyrelseutveckling

 

Ålands medlemskap i den Europeiska unionen och övrig samhällsutveckling har gång på gång visat att självstyrelsens nuvarande kompetensområden inte motsvarar de faktiska behoven. Samtidigt har det likaså autonoma Färöarna, mycket tack vare Danmarks generösa inställning, utverkat ett system där självstyrelsen utvecklas i den takt färingarna själva anser behövligt och rationellt. Till Danmarks grundläggande och orubbliga kompetens har enbart hänförts lagstiftning kopplad i första hand till utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt statsförfattningsrättsliga frågor. För att åstadkomma en genomgripande och nödvändig förändring i relationerna mellan Åland och Finland vore en modernisering av den åländska självstyrelsen i enlighet med den dansk-färiska modellen ändamålsenligt.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget under avsnittet ”Självstyrelseutvecklingen” i de allmänna motiveringarna inför följande skrivning: ”Landskapsregeringen avser därför att noggrant analysera den självstyrelsemodell som utformats i samförstånd mellan Danmark och Färöarna och avser att i formen av ett meddelande delge lagtinget de viktigaste grunddragen i denna autonomimodell. Utgående från lagtingets ställningstagande har landskapsregeringen beredskap att påbörja processen med att åstadkomma en ramlag för självstyrelsen.”.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Harry Jansson

 

 

Anders Eriksson