Finansmotion 22/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 22/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om komplettering av motiveringen till kapitlet 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

 

Hälso- och sjukvårdens finansiering ligger sedan sjukvårdsreformen på landskapet. Därför är det också rimligt att landskapet tillsammans med ÅHS inför ett högkostnadsskydd på 3.500 mark för de patienter som drabbats av sjukdomar som förutsätter långvarig och kostsam behandling. Samhället bör aktivt medverka till att människor som drabbats av svåra sjukdomar inte därutöver drabbas av mycket kännbara ekonomiska pålagor.

     Undertecknad anser att högkostnadsskyddet måste få en sådan utformning att det reglerar alla former av utgifter för vård-, behandlings- och medicinkostnader som inte täcks av sjukförsäkringen hos Folkpensionsanstalten.

     I dagsläget finns en praxis att landskapet vid PAF-medel upptar ett visst stöd för cancersjuka att fördela till kommunerna. Det är ett steg på vägen men det är viktigt att också andra patientgrupper och långvariga och kostsamma behandlingar integreras i detta tänkande. Det bör alltså inte vara avgörande vilken åkomma det handlar om utan riktmärke måste vara om patienten ifråga drabbats av oskäliga vård- och behandlingskostnader.

     Med hänvisning till ovanstående är det uppenbart att reglerna för högkostnadsskyddet inom sjukvården än en gång bör ses över och kompletteras så att de blir heltäckande i relation till sjukförsäkringen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget under moment 45.70 sidan 165 kompletterar andra stycket med följande mening: Landskapsstyrelsen ersätter alla sjukvårdsutgifter utöver sjukförsäk-ringen och ÅHS:s högkostnads-skydd.

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2002

 

Lasse Wiklöf