Finansmotion 23/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 23/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 3.000.000 mark för finansiering av verksamheten enligt planen för hälso- och sjukvården

 

Ålands hälso- och sjukvård har i budgetberedningen strävat till att hålla en nollbudget. Ökningar är främst beroende av personalomkostnader som stigit bl.a. på grund av  löneförändringar i samband med överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.

     Landskapsstyrelsen har beslutat att minska ÅHS:s budgetförslag med 3 miljoner mark på driftsidan, men ändå antagit ÅHS: planen i sin helhet. Planen bygger på en beräknad verksamhet som är beroende av de av ÅHS styrelsen äskade budgetmedlen.

Det blir således svårt för styrelsen att leva upp till de i planen uppställda målen

     För att möjliggöra för ÅHS att verkställa planen föreslår vi att ÅHS budgetram ökas med 3 miljoner mark.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.70.20. Verksamhetens utgifter utökas med 3 miljoner mark.

 

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2002

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Leo Sjöstrand

 

 

Sune Mattsson

Sune Eriksson

 

 

Ritva Sarin Grufberg

Olof Erland

 

 

Hasse Svensson