Finansmotion 23/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 23/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av den allmänna motiveringen

Införande av ett nytt stycke under avsnittet ”Självstyrelseutveckling”, kapitlet Åland och EU

 

Den politiska hanteringen av Ålands EU-medlemskap har hittills kantats av flera avgörande misslyckanden. Den avgående landskapsregeringen har försatt Åland i ett besvärligt läge genom att inte lyckas övertyga Finlands regering om att ansvar bör tas fullt ut för det enda autonoma området inom landets gränser. EU-domstolens beslut gällande vårjakten på sjöfågel, EU-kommissionens förnyade rättsliga process mot Åland i snuskonflikten med hot om EU-böter i mångmiljonklassen samt den fortsatta avsaknaden av en egen åländsk parlamentsplats talar här sitt tydliga språk.

     Enligt vad motionärerna erfar saknar Ålands fortlöpande EU-politik klara riktlinjer t.o.m. i förhållande till specialrådgivaren stationerad inom Finlands representation i Bryssel. Budgetförslaget för år 2008 är i detta avseende inget undantag i.o.m. att det som borde vara en av Ålands absolut viktigaste externa funktioner berörs med enbart tre ord. Talande är även att Ålands EU-representation för en anonym tillvaro medan t.ex. Färöarnas och Grönlands flaggor vajar utanför den danska EU-ambassaden.

     I den politiska debatten har med jämna mellanrum dels frågan om ett åländskt EU-utträde, dels behovet av att omförhandla Ålands nuvarande EU-relation avhandlats. Men fortfarande saknas utredningar om konsekvenserna av bl.a. ett utträde ur unionen.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget under avsnittet ”Självstyrelseutveckling” i de allmänna motiveringarna inför följande skrivning: ”Med anledning av att EU:s  s.k. reformföredrag högst sannolikt kommer att föreläggas lagtinget för godkännande under vårvintern 2008, avser landskapsregeringen att till lagtinget överlämna ett meddelande om konsekvenserna av ett åländskt nej till nämnda fördrag. I meddelandet berörs även konsekvenserna av ett EU-utträde, möjligheterna till att omförhandla Ålands nuvarande EU-avtal, det s.k. Ålandsprotokollet, samt ambitionerna vad gäller behovet av en aktivare åländsk EU-politik. Inom sistnämnda kategori återfinns bl.a. frågan om hur Ålands EU-profil kunde förbättras via en synligare EU-representation i Bryssel.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 Harry Jansson

Anders Eriksson