Finansmotion 24/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 24/2007-2008

Anders Eriksson

Datum

 

 

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av budgetförslagets allmänna motivering under avsnittet Ekonomisk politik ”Budgetsituationen”

 

 

Landskapsregeringen konstaterar i budgetförslaget för år 2008 att nivån på lönekraven är oroande och att den budgetekonomiska situationen fordrar åtgärder på sikt för att en långsiktig balans skall kunna upprätthållas. Undertecknade motionärer delar inte landskapsregeringens uppfattning om att behövliga åtgärder kan senareläggas.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget under avsnittet ”Ekonomisk politik” i de allmänna motiveringarna inför följande skrivning under kapitlet ”Budgetsituationen”: ”Till följd av den rådande budgetbalansen konstaterar landskapsregeringen att landskapets budgetekonomiska situation fordrar åtgärder redan nu för att en långsiktig balans skall kunna upprätthållas.

Landskapsregeringen noterar speciellt att utfallet av de förestående kollektivavtalsförhandlingarna är av stor betydelse för konsumtionsutgifternas utveckling de kommande åren. Anslag för detta bör beaktas redan nu.

De tämligen omfattande investeringsplaner som nu finns bör revideras, i annat fall kommer en betydande press på budgetekonomin att uppstå under de närmaste åren.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson