Finansmotion 25/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 25/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Roland Boman m fl

2000-11-20

FM2520002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 3.200.000 mark för anskaffande av ny datortomografi

·       Moment 45.70.20.

 

Undertecknade motionärer föreslår anskaffande av ny datortomografi till sjukhusets röntgenavdelning.

     Den nuvarande apparaten är från år 1992. Den tekniska livslängden för en avancerad apparatur av denna typ är ca 7 år även om apparaten är funktionsduglig längre än så.

     Efter en period av relativt anspråkslös utveckling under mitten på 90-talet har en explosionsartad förändring ägt rum under de 3-4 senaste åren. Röntgenrörets värmekapacitet har förbättrats avsevärt och utvecklingen på datasidan gör att stora datavolymer snabbt kan hanteras på önskat sätt. De här förändringarna har medfört att bröstkorgen och buken kan undersökas på 15-45 sekunder i stället för 15-20 minuter som nu är fallet. Tidsvinsten ha stor betydelse i sådana fall närpatienten är kritiskt sjuk, t.ex. på grund av trafikolycka eller har svårt att ligga stilla på grund av smärta.

     Kvalitetsmässigt finns en mycket stor skillnad. Organen i buken kan undersökas med mycket större exakthet än tidigare trots samma eller lägre stråldos. Detta har stor betydelse bland annat vid cancerdiagnostik. Samma gäller även för lungorna.

     Den nya tekniken möjliggör tredimensionella rekonstruktioner av blodkärl, vilket innebär att man kan göra en del av blodkärlsundersökningarna på hemmaplan. Blodpropp i lungan kan tillförlitligt och riskfritt undersökas med denna teknik.

     Hjärnan är det organ som oftast undersöks, ofta med frågeställningen blödning eller hjärninfarkt. När behandlingen av hjärninfarkter i framtiden förändras så att blodproppsupplösande medicin används behövs en apparat som snabbt och exakt avbildar också subtila förändringar och som ger en möjlighet att beräkna genomblödningen i olika delar av hjärnan. Denna behandling börjar bli rutin på de stora sjukhusen i närregionen, men måste påbörjas inom några timmar från symtomdebut.

     Priset för en apparat med den kapacitet som torde täcka behovet vid vårt sjukhus är ca 3,2 miljoner mark.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.70.20 Verksamhetens utgifter höjs med 3.200.000 mark till 310.194.000 mark för anskaffande av ny datortomografi till ÅCS.

 

                     

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Ronald Boman

 

 

Raija-Liisa Eklöw