Finansmotion 25/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 25/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands fredsinstitut och Hamngatan 4, tillägg till motiveringen

 

 

Lagtinget beslöt år 2009 att befullmäktiga landskapsregeringen att avyttra genom försäljning Hamngatan 4. I fastigheten finns många verksamheter och ett 15-tal arbetsplatser. Den största verksamheten bedrivs av Ålands fredsinstitut som är i ett mycket expansivt skede av sin utveckling. För närvarande arbetar 11 personer direkt med fredsinstitutets projekt och ordinarie verksamhet. Inom ramen för fredsinstitutet fungera också statens medlingsbyrå för vilken en person är anställd.

I utrymmen finns dessutom Föreningen Norden, Sjöfartsverket och några personer som jobbar inom Lotsfördelningen.

 

Huset byggdes år 1912 och ritades av Ivar Lindqvist. Byggnaden fyller 100 år 2012 Stadsarkitektkontoret  anser byggnaden värdefull , en representant för den s.k. Åbo-jugendstilen . Huset är K-märkt och stadsplanen har beteckningen A-tomt. Det finns således inte någon tilläggsbyggnadsrätt på tomten och man kan inte bygga om huset för bostäder. Exploateringsmöjligheterna är således mycket begränsade.

 

År 2009 övertog Landskapet Hamngatan 4 från Senatsfastigheter som förvaltar statens fastigheter. Landskapet anser sig inte ha behov av byggnaden.

Med tanke på fredsinstitutets omfattande samarbete med landskapet torde det ligga i lagtingets intresse att trygga Fredsinstitutets fortsatta verksamhetsförutsättningar på Hamngatan 4.Fredsinstitutet är representerad i den s.k. kontaktgruppen, Fredsinstitutet tar ofta emot landskapets gäster, många unga ålänningar som studerar internationella relationer och mänskliga rättigheter får praktik och handledning vid Fredsinstitutet och landskapsregeringen beviljar årligen ett verksamhetsstöd till Fredsinstitutet. Därutöver bidar Fredsinstitut genom sin omfattande internationella verksamhet till att information om Ålands särskilda status som autonomt och demilitariserat samt neutraliserat område sprids till många länder och forskningsinstitutioner över hela världen.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg i form av ett tredje stycke fogas till moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter: "Ålands fredsinstituts verksamhetsförutsättningar bör tryggas i fastigheten Hamngatan 4 och ges möjligheter till fortsatt utveckling samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värde säkras."

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback                        

 

 

Roger Jansson