Finansmotion 27/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 27/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till moment 46.60.74

 

 

Undertecknade ställer sig positiva till satsningen på ett besökscenter i Bomarsund. Bomarsundsområdet är ett av få historiskt intressanta områden på Åland som är internationellt känt. Satsningen har således stor turistisk potential.

     Däremot har inte museibyrån varit speciellt framgångsrik på det affärsmässiga planet när det gäller Ålands kulturhistoriska sevärdheter. Det är naturligt att den kompetensen inte finns inom en organisation, som skall handha förvaltning och undersökningar av minnesmärken.

     I till exempel Skottland har man troligen gjort samma reflektion för där har driften och förvaltningen separerats. Myndigheten, i vårt fall museibyrån, bör ha hand om förvaltning av fastigheter och minnesmärken samt tillse att föremål bevaras på bästa sätt och att nya undersökningar görs.

     Däremot bör den turistiska verksamheten skötas av en annan aktör som besitter den specialkompetensen. Det skulle handla om driften av besökscentret inkluderande marknadsföring, försäljning, bokningar mm. Den här delen av verksamheten skulle finansieras med biljettintäkter, sponsorpengar samt bidrag både från allmänheten och från landskapet.

 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknade

 

att driften av besökscentret separeras från museibyråns övriga verksamhet.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson