Finansmotion 28/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 28/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Höjning av anslaget under moment 43.25.62

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

Stigande oljepriser och det ökande medvetandet hos allmänheten om behovet av att motverka utsläppen av växthusgaser, gör att intresset att konvertera från oljebaserad uppvärmning till bl.a. biobränslen och värmepumpar stigit markant hos den åländska allmänheten.

     Oaktat det stora intresset för att byta ut befintliga värmeanläggningar föreslår landskapsregeringen i budgeten för år 2008 att endast 100 000 euro upptas för utgivande av stöd till fastighetsägare. Landskapet bör ge tydliga signaler om att miljövärdena prioriteras varför anslaget bör fördubblas.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår undertecknade

 

att anslaget under moment 43.25.62 höjs med 100 000 euro.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Harry Jansson

 

 

Anders Eriksson