Finansmotion 28/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 28/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till kapitel 45.01 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, allmän förvaltning

 

Behovet av att se över lagstiftningen inom barnomsorgen har visat sig vara aktuellt. Den nuvarande lagen är från 1993 och är således inte speciellt till åren kommen. Trots detta har det framkommit att brister finns. Oklarheter runt lagstiftningen angående s.k. enskilda daghem har varit minst sagt aktuell. Barngruppernas storlek, möjlighet för kommunerna att påbörja vad som kallas gruppfamiljedaghem och inte minst den s.k. ”subjektiva rätten” till barnomsorg är några exempel på vad som det är skäl att se över. En viktig aspekt inom barnomsorgen är också att se över möjligheten att få den tid då föräldrarna är hemma med små barn pensionsberättigad. Barnomsorgen är en mycket betydelsefull del av småbarnsfamiljers vardag och ur ett kommunalekonomiskt perspektiv är den en stor del av den kommunala ekonomin. Barnsomsorgen borde därför ha hög prioritet.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

att en text med följande lydelse tillfogas motiveringen under moment 45.01 under rubriken ”målsättning för 2002”:

- att ta fram ett förslag till reviderad barnomsorgslag i vilken frågan angående möjlighet till att få tiden för moderskaps- och föräldraledighet pensionsberättigad utreds.

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman

 

 

Olof Salmén