Finansmotion 29/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 29/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till moment 46.01.23.

 

 

Arbetet med en samordning av gymnasieutbildningen bör fortsätta med målsättningen att uppnå en så bra och kostnadseffektiv utbildning som möjligt. Av budgetförslaget för 2008 går att utläsa att den av landskapsregeringen planerade samordningen skall följa de tidigare riktlinjerna och målsättningarna enligt Struktur –07.

     Detta är inte så väl genomtänkt eftersom det tidigare samordningsförsöket föll mycket beroende på att landskapsregeringen inte kunde motivera varför Ålands lyceum absolut måste ingå i den under planering benämnda Ålands gymnasieskola. Ålands lyceum har en annorlunda utbildningskultur och har ett helt avvikande studieupplägg. Vi anser att det inte går att integrera Ålands lyceum enligt riktlinjerna i Strukur-07.

     Den kommande reformen bör ta sikte på att samordna de yrkesinriktade gymnasieskolorna, medan Ålands lyceum formellt lämnas utanför Ålands gymnasieskola. Däremot bör de elever, som vill bredda sin individuella profil, ha möjligheter att läsa ett fjärde år vid Ålands lyceum med sikte på att erhålla dubbla examina.

 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknade

 

att första stycket i detaljmotiveringen utgår och ersätts med följande: "Föreslås att ett anslag om 103 000 euro upptas för att fortsätta samordningen av utbildningen på gymnasialstadienivå samt förberedelsearbetet inför bildandet av Ålands gymnasieskola. Den kommande reformen bör ta sikte på att samordna de yrkesinriktade gymnasieskolorna, medan Ålands lyceum formellt lämnas utanför Ålands gymnasieskola. Däremot bör de elever som vill förkovra sig teoretiskt ha möjligheter att läsa ett fjärde år vid Ålands lyceum. Arbetet tar sikte på att omvärldsanpassa utbildningssystemet, öka tillgängligheten till studier samt få en effektivare användning av ekonomiska och personella resurser. Anslaget föreslås nyttjas för fortsatt projektledning. Projektledarens uppgift är att tillsammans med ledningsgruppen, som består utav skolornas rektorer, förverkliga ett utökat samarbete och ett effektivare nyttjande av landskapets resurser inom gymnasialstadiet som helhet. Detta skall resultera i utvecklandet av gemensamma system för bl.a. IKT (personalresurser, nätverk och system, användarstöd och fortbildning), marknadsföring och fastighetsskötsel."

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson