Finansmotion 29/2010-2011

Tillhör ärendet: Landskapets inkomster
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 29/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapets inkomster

 

I den slutliga regeringspropositionen till gällande självstyrelselag, som utformades efter det att de partssammansatta organen, Ålandskommittén och Ålandsarbetsgruppen, avslutat sitt arbete hade en väsentlig förändring i systemet vidtagits i och med att ändringen av avräkningsgrunden hänsköts till en lagstiftningsprocess och därmed frikopplades ändringen av avräkningsgrunden, helt från fastställandet av avräkningsbeloppet.

     Detta torde vara en av förklaringarna till att varken avräkningsgrunden eller avräkningsbeloppet i självstyrelsens finansieringssystem justerats trots att motiv för ändring föreligger.

     För några år sedan påtalade landskapsrevisorerna nödvändigheten av att regeringen tar initiativ till en justering av avräkningsgrunden och beloppet.

I sitt skattemeddelande underströk regeringen själv att man kommer att vidta återgärder för att justera avräkningsgrunden och -beloppet. Den parlamentariska kommittén för en reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen tar upp frågan så sent som 29 oktober 2010 och säger följande på sid. 25 i sitt betänkande: "Kommittén konstaterar att det finns behov av att se över förfarandet för ändring av avräkningsgrunden och grunderna för avräkningsbeloppet”. Detta behov finns oberoende av kommitténs senare förslag om en utökad ekonomisk självstyrelse och beskattningsbehörighet för landskapet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att ett nytt tredje stycke med rubriken Landskapets inkomster införs under rubriken Budgetutvecklingen sid. 4 i de allmänna motiveringarna och som lyder som följer: År 2011 kommer landskapsregeringen att i stöd av självstyrelselagen kräva att en justering görs av avräkningsgrunden och avräkningsbeloppet som beaktar den åländska befolkningsutvecklingen sedan 1993 och andra omständigheter som kan tänkas påverka avräkningsgrunden och beloppet. Justeringarna av avräkningsgrunden och beloppet bör också ta retroaktiv hänsyn och kompensera landskapets för uteblivna inkomster på grund av att lagen i detta avseende inte har fungerat som det är tänkt.

 

 

Mariehamn den 10 november 2010

 

 

Barbro Sundback            

 

 

Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen