Finansmotion 3/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 3/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2009-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Allmänna motiveringen, "Åtgärder beträffande landskapets inkomster"

 

I fjol motionerade Ålands Framtid om att det under året skulle upptas förhandlingar med riksmyndigheterna för att uppnå en justering av klumpsumman för att kompensera de merkostnader landskapet fått på grund av övertagande av stöd som hör till rikets behörighet. Motionen rönte det sedvanliga ödet att hamna i papperskorgen, men senare under året tog i varje fall landskapsrevisorerna upp problematiken. Citat:

      ”Landskapsrevisorerna har erfarit att någon framställning om en ändrad avräkningsgrund inte har gjorts varken från landskapets eller statens sida. Några fasta rutiner för att följa upp och ta ställning till om tillräckliga förutsättningar föreligger för att landskapet ska ta initiativ till en ändring av avräkningsgrunden har inte heller antagits. Finansavdelningen har dock årligen granskat statens budgeter och statsbokslutet. I samband med dessa granskningar har följande förändringar noterats:

1) en utökad nettobudgetering

2) ändrade verksamhetsformer (inrättandet av affärsverk, bolagiseringar m.m.)

3) förändrad finansiering av Folkpensionsanstalten

4) förändringar i statens budget och bokslut till följd av EU-inträdet, t.ex. införandet av interventionsfonden för jordbruket, samt

5)  förändringar som berör statens fonder.”

     Landskapsrevisorerna noterade att från och med år 1993 har nettobudgetering börjat tillämpas i statsbudgeten. Antalet moment och belopp som nettobudgeterats har successivt ökats. Nettobudgeteringens inverkan från år 1993 till 2009 skulle med samma beräkningsmetod uppgå till sammanlagt ca. 100 miljoner euro i minskade intäkter till landskapet Åland. En förvånansvärt stor summa som enbart tar upp den första av de fem faktorer som nämndes ovan. Isolerat för sig under 2009 kalkylerar revisorerna med att rikets nettobudgetering minskat avräkningsgrunden med 8 miljoner euro. Landskapsregeringen säger i allmänna motiveringarna indirekt att den inte kommer att driva denna viktiga ekonomiska fråga dess mera framåt under året.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår jag

 

att tredje stycket i allmänna motiveringarna på sidan 8 utgår i och i stället får följande lydelse: landskapregeringen kommer på basen av de motiv landskapsrevisorerna framförde beträffande avräkningsbeloppet samt med beaktande av det prekära ekonomiska läget att i snabb ordning få till stånd förhandlingar med riksmyndigheterna om en justering av avräkningsgrunden i enlighet med  47 § 2 mom. i självstyrelselagen.

 

Mariehamn den 11 november 2009

 

Anders Eriksson