Finansmotion 30/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 30/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning

 

Samhällets kostnad för omsorg av olika slag ökar ständigt. Detta är välfärdssamhällets kärna och idé; istället för att generationerna tar hand om varandra som förr i tiden så gör samhället det istället och beskattar sina medlemmar därefter för att täcka kostnaderna för detta. Detta innebär att familjerna får allt mindre tid för samvaro och många barn börjar på daghem i tidig ålder för att föräldrarna inte har något annat val då hemvårdsstödet är så lågt som det är. Istället borde en barnomsorgspeng införas som till sin storlek skulle vara den samma som det kostar för kommunerna att hålla ett barn på dagis. Med den skulle föräldrarna kunna välja att anlita ett kommunalt daghem, något privat alternativ eller att vara hemma med barnen. En ökad valfrihet i det här avseendet skulle avsevärt förbättra familjernas situation.

     Befolkningsstrukturen på Åland visar att behovet av äldreomsorgsservice kommer att öka i framtiden. Det har visat sig att etablerandet av serviceformer som traditionellt sett är kommunala exempelvis barnomsorg och också äldreomsorg är svåra att starta i privat regi.

     Drogmissbruksproblematiken är inte lätt att lösa. En omnämnd saknad möjlighet är tvångsvård. I vissa fall kan detta vara motiverat och möjligheten saknas idag. Det bör utredas huruvida det kunde göras möjligt med hänvisning till behörighetsfrågan och hur verksamheten kunde byggas upp.

     För att uppmuntra människor till ökat användande av olika slags förebyggande hälsovård föreslås att ett bot-avdrag införs. Landskapsregeringen uppmanas utforma och återkomma till lagtinget med lagstiftning för detta under året

     Specialomsorg, handikappsservice och missbrukarvård är verksamheter som förbryllar och upptar resurser för många kommuner. Ekonomiskt kan det vara väldigt betungande för att inte säga direkt avgörande för en kommuns ekonomi. Det talas idag ivrigt från olika håll om kommunsammanslagning. Ett konkret förslag till förändring kunde istället vara att se på möjligheten att landskapet istället för en framtida stor kommun kunde ta på sig även det ekonomiska ansvaret för de ovannämnda verksamheterna. Naturligt kommer det i en sådan struktur inga landskapsandelar till kommunerna för dessa verksamheter. Kvar i kommunerna blir då kärnverksamheten som ligger nära människorna.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under kapitel 45.01 under rubriken ”Socialpolitik”:

1. ”- att det under året görs en utredning om hur privata äldreomsorgsalternativ kunde uppmuntras.”

2. ”- att arbetet med införande av en barnomsorgspeng går vidare under året och nödvändig lagstiftning för förverkligandet tillställs lagtinget”

3. ”- möjlighet till tvångsvård av unga drogmissbrukare, s.k. LVU, utreds under året”

4. ”- landskapsregeringen utarbetar under året lagstiftning för ett bot-avdrag i kommunalbeskattningen för att uppmuntra människor att anlita tjänster inom den förebyggande hälsovården”
5. ”- Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med förslag om hur sociala verksamheter såsom handikappservice, specialomsorg och missbrukarvård kunde övertas av landskapet.”

 

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström