Finansmotion 32/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 32/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2001-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av detaljmotiveringen till moment 43.25.62 i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001

 

Det är viktigt att samhället ekonomiskt stöder husägare som vill konvertera ett oljebaserat uppvärmningssystem med ett mera miljövänligt. Detta innebär mindre koldioxidutsläpp och ökar användningen av förnyelsebara energikällor. Det nuvarande stödet är dock alltför litet och regelverket alltför begränsande. Nuvarande stödsystem gäller enbart en- till tvåfamiljersbostäder och inkluderar inte t.ex. uppvärmning med kakelugnar eller jordvärme.

     För att minska föroreningarna i luften och uppmuntra husägare att utnyttja alla de möjliga tekniker som står till buds för att minska mängden koldioxidutsläpp bör understödet för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljön 43.25.62 ses över och anslaget justeras så att husägare behandlas lika och alla miljövänliga uppvärmningssystem tas med i det regelverk som berättigar till understöd.

 

Med hänvisning till det ovananförda föreslår vi

 

att motiveringen till moment 43.25.62 kompletteras ett andra stycke enligt följande:

 

Landskapsstyrelsen kommer att i budgeten för år 2002 se över regelverket för beviljandet av understöd för investeringar i uppvärmningssystem i syfte att likställa alla husägare samt alla de tekniker som bidrar till att minska koldioxidutsläppen från uppvärmningen av hus. För att bibehålla bidragsnivån måste anslaget då höjas.

 

 

Mariehamn den 18 september 2002


 

Anne-Helena Sjöblom

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf