Finansmotion 33/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 33/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen

 

 

I stort sett alla som runt Åland är verksamma med att utnyttja fiskresurser, må det vara odlad eller vildfisk som livsmedel, sportfiske eller rekreations- och husbehovsfiske, är idag mer eller mindre drabbade av sälskador, vare sig man är medveten om det eller inte.

     Inom fiskerinäringen råder en klar konsensus: sälarna är idag det största enskilda hotet mot utnyttjandet av den fiskeriresurs som de stora produktiva åländska vattenområdena ställer till förfogande.

     Landskapsregeringen tillsatte i mars 2005 en arbetsgrupp som skulle ta fram ett åtgärdsprogram för att förebygga och minska skadorna på fiskerinäringen förorsakade av säl.

     Arbetsgruppen fokuserade enligt rapporten på målsättningen att skapa sådana verksamhetsförutsättningar för fiskerinäringen, att denna kan fungera på ett lönsamt sätt inom ramen för den jakt- och  skyddslagstiftning som idag gäller för säl inom ramen för EU:s fiskeripolitik

     Sälen och de skador denna förorsakar bedömdes vara det största enskilda hotet mot det åländska fisket och avsaknaden av ett åländskt stödsystem innebär snedvriden konkurrens med främst Sverige. Uppmärksamhet fästes även vid möjligheterna till konkurrens på lika villkor beaktande att man i Sverige betalar ut stora ersättningssummor till yrkesfisket för de direkta skadorna på fångst och redskap.

     Sälarbetsgruppen föreslog därför, tillsammans med en rad andra åtgärder att, budgetmedel för sälskadeersättning reserveras för detta senast för år 2007. Eftersom det inte gjorts måste lagtinget ta sitt ansvar och uppmana landskapsregeringen att följa sin egen politik.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att till motiveringen under kapitel 47.24 tillfogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen följer under året den s.k. sälskadegruppens rekommendationer och återkommer i första tilläggsbudget med medel för att säkerställa att yrkesfisket inte totalt försvinner från Åland p.g.a. sälskador.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman