Finansmotion 35/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 35/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

John Hilander m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Geriatriskt sjukhus, komplettering av motiveringen

 

När det gäller den geriatriska sjukvården råder idag en ovisshet om vad som gäller i fråga om ansvarsfördelningen mellan landskapsregeringen och kommunerna, då vissa kommuner idag börjat ta delar av kostnader och ansvar på sig själva. Landskapsregeringens utredning och äldreomsorgsplan finns men det finns ingen utredning om de ekonomiska konsekvenserna av äldreomsorgsplanen. Gullåsens avgifter är idag av stor ekonomisk betydelse i de små kommunala budgeterna.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under kapitel 45.01Allmän förvaltning fogas ett nytt tredje stycke med följande lydelse: "Landskapsregeringen konkretiserar åtgärderna om ett geriatriskt sjukhus och företar en ekonomisk utvärdering med anledning av äldreomsorgsplanen."

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

John Hilander

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

Mika Nordberg