Finansmotion 36/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 36/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under  moment 46.01.23. Utvecklingsprojekt Ålands gymnasieskola (VR)

 

I budgeten föreslås 77.000 euro för samordning av gymnasieskolornas administrationer i enlighet med en utbildningsplan vars innehåll ännu är okänt för lagtinget. Eftersom skolsituationen inte nämnvärt ändrat sedan 2007 då ett lagförslag om en ny organisation för gymnasieskolan på Åland fanns hos lagtinget, bör en omstrukturering av utbildningen utgå från det faktum att kostnaderna för gymnasieskolan fortsättningsvis ökar, elevunderlaget minskar och att skolorna som separata små enheter har svårigheter att erbjuda sina elever valfrihet i studierna. Om det finns volym i antalet studerande kan man också erbjuda fler ekonomiskt försvarbara val för de studerande. På andra orter sker en kontinuerlig utveckling av utbildningen. Att utbildningen inte utvecklas i samma takt på Åland missgynnar de studerande och utvecklingen på arbetsmarknaden. En reform av gymnasialstadiet på Åland bör på ett väsentligt sätt bidra till ökad produktivitet inom organisationen, fler valmöjligheter för de studerande, en starkare autonomi för utbildningsanordnaren och en fördjupad dialog med arbetsmarknadens parter. I rikets nya reform av läroplansgrunderna ska utbildningsanordnaren erbjuda de studerande inom yrkesutbildningen både möjlighet att fördjupa en yrkesexamen och att endast ta en delexamen. Det är mycket angeläget att en reform av gymnasialstadiet påbörjas och därför bör arbetet inom landskapsregeringen påskyndas i denna viktiga fråga.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under moment 46.01.23 följande tillägg: Landskapsregeringen kommer senast att under mars månad år 2009 för lagtinget förelägga  ett förslag för beslut om hur gymnasieutbildningen skall utvecklas.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback