Finansmotion 37/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 37/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av Allmän motivering, Social- och hälsovård, Äldreomsorg

 

Äldreomsorgen är en kommunal social behörighet. De äldres hälso- och sjukvård är ÅHS:s ansvar. I budgetförslaget för 2009 sägs följande på sid 20 i sista styckets sista mening : " I de fall kommunerna väljer det egna serviceboendet/effektiverade serviceboendet för personer, som enligt vårdtyngdsmätning kräver institutionsvård bör kommunen tillse att behovet av medicinsk kompetens tillgodoses samt att personaldimensioneringen är anpassad till den faktiska vårdtygnden, inte till enhetens benämning. Landskapsregeringen ser gärna ett utökat kommunalt samarbete." Skrivningen kan inte accepteras. Kommunerna har inte behörighet inom det medicinska området och skall inte ha ansvar för de äldres hälso- eller sjukvård. Också de äldre skall erhålla sin hälso- och sjukvård från ÅHS. I de fall kommunen själv anställer medicinsk sakkunskap eller sjukvårdare för att utföra arbetsuppgifter som hör till ÅHS kompetensområde bör landskapet ersätta kommerna för dessa kostnader. För att de äldre skall kunna bo kvar hemma eller i sin hemkommun så länge de önskar måste ÅHS bygga ut sin hälso- och sjukvård för de äldre så att de kan erhålla den vård och den behandling de är i behov av. Hälso- och sjukvården måste i större utsträckning komma till de äldre, inte tvärtom. Att överföra kostnaderna för de äldres hälso- och sjukvård på kommunerna är inte önskvärt och inte heller möjligt enligt gällande lagstiftning.

 

Med hänvisning till det ovan nämnda föreslår vi

 

att de två sista meningarna i det fjärde stycket under avsnittet Äldreomsorg  i kapitlet Social- och hälsovård i de allmänna motiveringarna ersätts med följande text: För att de äldre skall kunna bo kvar hemma eller i sin hemkommun så länge de önskar måste ÅHS utveckla hälso- och sjukvården så att de äldre i högre grad än vad nu är fallet får sina behov av medicinsk behandling och vård tillgodosedda där de är bosatta. ÅHS måste utveckla en uppsökande hälso- och sjukvård för de personer som bor i kommunens ålderdomshem, serviceboenden samteffektiverade serviceboenden.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen