Finansmotion 38/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 38/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av ett nytt moment 43.10.05 Understöd för rådgivande folkomröstningar

 

 

Flera kommuner funderar på att anordna rådgivande folkomröstningar angående hur medborgarna ser på kommunstrukturen på det framtida Åland. Det skulle vara av stor vikt att en allmän och likadan folkomröstning arrangeras i alla kommuner i samband med valet varför vi föreslår att landskapsregeringen kommer med en framställning angående en sådan som skulle hållas i hela landskapet samtidigt som valet. ÅSUB kunde ges i uppdrag att utforma frågan/frågorna så att resultatet kan tolkas vetenskapligt i möjligaste mån. Landskapsregeringen kan i samband med tilläggsbudget återkomma med eventuell merkostnad med anledning av detta om anslaget inte räcker till.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att under ett nytt moment 43.10.05 upptas ett anslag om 10.000 EUR vartill fogas en motivering enligt följande: ”En landskapsomfattande rådgivande folkomröstning angående den framtida kommunstrukturen ordnas i samband med lagtingsvalet. Landskapsregeringen återkommer i början på året med behövlig lagstiftning i frågan. ÅSUB ges i uppdrag att bistå med utformningen av frågorna i omröstningen.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm