Finansmotion 4/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 4/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Erland

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av inkomstanslaget under moment 30.10.90 Avräkningsbelopp med 10.550.000 mark

 

 

I första tilläggsbudget för år 2000 (FR14/1999-2000) anges angående LFA-stödet att ”landskapsstyrelsen nu inleder förhandlingar med finansministeriet för att från år 2001 överta finansiering av detta stöd och i samband med denna överenskommelse förändra avräkningsgrunden för klumpsumman.”

     Enligt självstyrelselagen 47§ skall avräkningsgrunden höjas om landskapet övertar förvaltningsuppgifter som ankommer på riket.

     Beloppet som landskapet finansierar under år 2001 budgeteras till 10.550.000 mark under moment 47.17.40. Motsvarande anslag föreslås som inkomst under moment 39.10.90.

     Enligt självstyrelselagen 47 § skall avräkningsgrunden också höjas om ”grunderna för statsbokslutet genomgår ändringar som väsentligt inverkar på avräkningsbeloppets storlek”. I motiveringarna till lagen nämns som exempel fondering och övergång från brutto- till nettobudgetering.

     I lagtingets frågestund den 28 april i år hänvisade landskapsstyrelsen till att ”inom maj detta år genomförs en av flera diskussioner i ärendet.” Förändringarna i statsbokslutet beräknas motsvara tiotals miljonmark årligen i höjt avräkningsbelopp. Landskapsstyrelsen förutsätts tillse att en ändring av avräkningsgrunden genomförs till denna del.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 39.10.90., Avräkningsbelopp, höjs med 10.550.000 mark som en första höjning av inkomster på grund av höjd avräkningsgrund enligt självstyrelselagen 47 §.

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Olof Erland

 

 

Sune Eriksson

 

Viveka Eriksson

Leo Sjöstrand

 

Ritva Sarin Grufberg

Lotta Wickström-Johansson

 

Sune Mattsson

Raija-Liisa Eklöw

 

Hasse Svensson