Finansmotion 4/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 4/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till de allmänna motiveringarna sidan 4

 

 

I de allmänna motiveringarna berör landskapsregeringen under rubriken "Självstyrelseutveckling" arbetet med att stärka självstyrelsens ställning på det ekonomiska området. De vidtagna åtgärderna hittills har dock karaktären av tjänstemannautredningar och siktar mera på att kartlägga rådande förhållanden. Således saknas än så länge den politiska dimensionen i arbetet med övertagande av skattebehörighet.

     I samband med en av Ålands Framtid anordnad s.k. partiledardebatt den 3 november 2005 gav samtliga partier, om än med vissa reservationer, sitt stöd för en förstärkning av lagtingets skattekompetens. Det förefaller alltså i dagsläget som möjligt att i lagtinget uppbåda den kvalificerade majoritet som erfordras för att utöka den åländska skattebehörigheten.

     Tidigare erfarenheter har utvisat att enda sättet för ålänningarna att förmå den finska statsmakten att ta till sig kraven på stärkt autonomi är att de åländska målsättningarna är väl underbyggda och bygger på stor intern enighet. Särskilt när det gäller skattefrågor ställs extra höga krav på en grundläggande beredning från åländsk sida.

     Det enda effektiva sättet att uppnå en bred åländsk bas på är att tillsätta parlamentariska kommittéer med ett på förhand väl definierat uppdrag och tidtabell.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår undertecknade

 

 

att lagtinget under avsnittet "Självstyrelseutveckling" i de allmänna motiveringarna inför följande skrivning:  "Landskapsregeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för utredning av förutsättningarna för utvidgad åländsk beskattningsrätt inklusive förslag om vilka skatteformer som bör överföras till lagtingets behörighet".

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund