Finansmotion 4/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 4/2006-2007

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av de allmänna motiveringarna, Främjande av jämställdheten

 

 

Landskapets goda ekonomi bör användas till att balansera upp samhällsekonomin, motverka orättvisor och till att ta itu med nuvarande och kommande stora samhällsproblem på sikt.

En stor obalans i samhället och på arbetsmarknaden är att kvinnors och mäns arbete värderas olika.

     Landskapet bör vara ett föredöme och medverka till en solidarisk lönepolitik, målet måste vara lika lön för likvärdigt arbete. För att komma tillrätta med den stora ojämställdhet som råder i lönesättningen måste olika åtgärder vidtas. Landskapsregeringen har rent konkret som en stor arbetsgivare ansvar och möjligheter att utjämna de könsrelaterade löneskillnaderna inom den egna personalgruppen.

För att nå resultat krävs att den föreslagna likalönskommissionen ges ett tungt mandat och resurser att genomföra förändringar.

Förändringar av lönesättningen måste genomföras under en längre tidsperiod.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i allmänna motiveringarna, under rubriken ”Främjande av jämställdheten” utgår det tredje stycket och ersätts med följande lydelse: "Ett viktigt led i jämställdhetsarbetet är även att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor i samhället. Landskapsregeringens mål är särskilt att utveckla statistiken och det samarbete som behövs för att underlätta uppföljningen av hur likalönsprincipen förverkligas. Landskapsregeringen inleder ett fyra års projekt med målet ”Jämställd lönesättning i landskapet”. En kommitté med ett tydligt mandat tillsätts och årligen avsätts budgetmedel som öronmärks för löneregleringar för landskapets anställda. Landskapet öronmärker budgetmedel för kommunerna att söka för motsvarande åtgärder inom den kommunala sektorn."  

 

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

 

 

 

Roger Eriksson

 

 

 

 

 

Sune Mattsson

 

Åke Mattsson

 

 

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren