Finansmotion 4/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 4/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


ÅHS:s ansvar för de äldres hälso- och sjukvård, ändring av allmänna motiveringen

 

 

I social- och miljöutskottets utlåtande 2009-12-08 till förslaget till budget för landskapet Åland år 2010 konstaterar utskottet i sin sammanfattning följande: Utskottet anser att landskapsregeringen utan dröjsmål bör se till att de åtgärder som återstår att förverkliga i landskapsregeringens Målsättningar och handlingsplan för äldrevården på Åland förverkligas. Nödvändiga lagändringar bör föras in i både landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård och Socialvårdslagen. En viktig utgångspunkt bör vara en klar och tydlig ansvarsfördelning mellan landskapet och kommunerna. Beslut måste dessutom fattas om utvecklingen av Gullåsen till ett geriatriskt sjukhus. Utskottet konstaterar att ett stort antal utredningar gjorts och enligt utskottet finns det nu ett tillräckligt underlag för att fatta de nödvändiga besluten. Utskottet hänvisar i övrigt till sina förslag (kursiverade) under rubrikerna ovan.  

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att den fjärde meningen i det första stycket sid. 15 under rubriken Socialvård, Äldreomsorg i den allmänna motiveringen stryks och ersätts med följande text: "Under år 2011 kommer landskapsregeringen att lägga fram konkreta förslag till åtgärder gällande tidsplanen för utvecklingen av Gullåsen till ett geriatriskt sjukhus, nödvändiga lagändringar för att klargöra ansvaret mellan landskapet och kommunerna ifråga om de äldres hälso- och sjukvård, dess finansiering samt övriga åtgärder som lagtinget beslutat om i samband med social- och miljöutskottets utlåtande över framställning 1/2009-2010, förslag till budget för landskapet Åland år 2010."

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback                 

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell