Finansmotion 41/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 41/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av ett nytt moment 45.10.51 Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst

 

 

Många pensionärer lever på en låg inkomst från pensionen och inkomstskillnaderna mellan olika pensionärsgrupper är stora. För att utjämna dessa och för att göra livet lite bättre för de pensionärer som har lägst inkomst föreslås ett Ålandstillägg för pensionärer. Landskapsregeringen uppmanas återkomma i tilläggsbudget med ett utarbetat fördelningssystem och förslag på vilken inkomst som skall berättiga till tillägget. Vidare föreslås att tillägget skulle finansieras genom att Ålandstillägget inom offentlig sektor tas bort för de högre löneklasserna.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att under ett nytt moment 45.10.51 upptas ett anslag om 500.000 EUR och en motivering fogas till momentet som lyder ”Momentet nytt. Ett Ålandstillägg betalas till de pensionärer som har lägst inkomst. Landskapsregeringen återkommer i tilläggsbudget med detaljerad utformning av stöd samt en utredning huruvida stödet kan finansieras genom att ta bort Ålandstillägget för de offentligt anställda med de högsta lönerna.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

Danne Sundman