Finansmotion 45/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 45/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av allmän motivering, Utbildning och kultur, Utbildning

 

I budgeten för år 2009 ingår i de allmänna motiveringarna ett avsnitt om utbildning och kultur. Under rubriken utbildningen på sid 24 kan man läsa följande: "Landskapsregeringen har i enlighet med sitt handlingsprogram möjliggjort kursplats vid Medborgarinstitutet oberoende av boendeort."

     Budgetens påstående är inte tvivelaktigt. I sitt handlingsprogram säger landskapsregeringen följande:" Medborgarinstitutets organisationsform och landskapets roll i verksamheten ses över. Målsättningen är att alla har samma möjligheter till utbildning oberoende av boendeort.

     Idag kan konstateras att ett nytt samarbetsavtal har ingåtts mellan Medborgarinstitutet och 13 kommuner. Två kommuner, Geta och Jomala står utanför och i dessa kommuner är medborgarnas rättigheter till en kursplats vid Medis starkt beskurna. Någon översyn av Medis organisation och landska-pets roll har inte lett till några synliga resultat eller förändringar. Finansieringen av verksamheten har enligt det nya avtalet justerats men målsättningen att alla oberoende av boendeort skulle ha en kursplats vid Medis har inte uppfyllts.

 

 Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att den sista meningen i den allmänna motiveringens kapitel Utbildning och kultur, avsnittet Utbildning (s. 24) under rubriken Utbildning stryks eftersom den inte är överensstämmande  med de faktiska förhållandena.

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen