Finansmotion 5/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 5/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2009-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utbildningsledare inom ÅHS, ändring av kapitelmotiveringen

 

Tryggandet av social- och hälsovårdtjänster kräver god planering inför framtiden. Vid främjandet av hälsa och välfärd är det viktigt att samarbeta inom privata, offentliga och frivilliga sektorer. Nästan i hela världen åldras befolkningen i snabb takt. Vi vet att befolkningen lever längre och är friskare. Vetskapen om befolkningens storlek, fördelning och sammansättning är god vad gäller dåtid och nutid. Framtiden kan delvis förutspås enligt dagens demografiforskning. Att bli sjuk eller att åldras i en känsla av trygghet, få god vård och omsorg är ett viktigt värde i sig. Att respektera de äldre i olika situationer så att den äldre känner sig värdefull stöder den äldres integritet. Därför kan ett pilotprojekt med frivilliga och en utbildningsledare antingen från personalansvariga som delprojekt eller som en deltidstjänst på försök påbörjas till en början inom äldrevården i hemmet och på institution. Pilotprojektet skulle innebära ett försök med anställande av en utbildningsledare, som utbildar både personal och frivilliga så att förståelse hos vårdpersonal uppnås. Både frivilliga och vårdpersonal utbildas så att var och en vet vad som är den egentliga målsättningen med frivilligt arbete. En plan uppgörs och teknologi tas till vara mellan de olika segmenten så att var och en vet vem, vad och på vilken nivå den frivilligas insats skall utföras. T.ex. kan den frivilliga arbeta några timmar/vecka och utföra sådana uppgifter, som ger guldkant åt den behövande Andra uppgifter kan förekomma efter diskussion med ansvariga vårdare. Sådana projekt har funnits redan länge i bl.a. England och visat sig var en tillgång i vård och omsorg.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag

 

att det under 45.70 Ålands hälso- och sjukvård införs ett nytt stycke 2 under rubriken Processperspektivet med följande lydelse: Ett pilotprojekt med en utbildningsledare utvecklas så att frivilligt arbete blir en naturlig tillgång inom vård och omsorg. En utbildningsledare kan tas som resurs från en personalansvarig eftersom de tillgängliga resurserna skall användas så optimalt som möjligt. En sådan verksamhet är bra både under lågkonjunktur men skall även användas under bättre tider. En plan och ett register över frivilliga samt teknologiska resurser bör användas i detta arbete. Omfattning av försöket bör preciseras.  Efter ett års försök bör utvärdering ske av pilotprojektet.

 

 

Mariehamn den 11 november 2009

 

 

Anders Eriksson