Finansmotion 5/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 5/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ekonomisk kompensation till kommunerna, ändring i allmänna motiveringen

 

För att kommunerna skall kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot medborgarna enligt de lagar lagtinget påfört kommunerna måste finansieringen av kommunens verksamheter vara stabil. Senast år 2010 beslöt landskapsregeringen ensidigt att inte indexjustera landskapsandelarna till kommunerna. I nästa års budget aviserar regeringen att man inte kommer att kompensera kommunerna för de ändringar i skattelagstiftningen som kommer att genomföras av Finlands riksdag. Landskapsregeringens politik gentemot kommunerna bygger i första hand på att bevaka egen intressen framom att respektera överenskomna spelregler och trygga kommunernas ekonomi långsiktigt. Om denna maktpolitik består utan lagtingets ingripande kommer de åländska kommunerna att gå miste om 750.000 euro år 2011. En kommunal pålaga som inte är rättvis och inte kan accepteras.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att den första meningen i stycke två under rubriken Aktuella finansieringsfrågor, i de allmänna motiveringarna sid. 11 ändras enligt följande: "De åländska kommunerna kompenseras med uppskattningsvis 750.000 euro för de förändringar i skattegrunderna som riksdagen genomför för år 2011."

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback                    

 Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen